Great.az
» » Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik
» » Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik

  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik


  Предварительное оповещение (послание).

  Родственники жениха, предварительно наведя справки, посылают в дом девушки близкого им человека, который должен сказать о намерении придти на сватовство. Бывает так, что в доме девушки не дают на это согласия. В таком случае самый почитаемый, самый уважаемый из рода жениха старается получить согласие у родителей девушки.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik


  Малое сватовство.

  Согласно обычаю, первыми в дом девушки приходят две женщины - мать жениха с одной из близких родственниц. Считается, что мать может понять сердце девушки. Как только женщины приходят к соглашению, должны встретиться главы двух семейств - отцы.
  Отец жениха приходит в дом невесты с тремя уважаемыми людьми. Всем своим поведением они дают знать о своих намерениях.

  "На сватовство ночью не идут".
  "Чай, которым угощают сватов, не выпивается".
  Сватая, говорят: "Дерево девушки - ореховое дерево, каждый может кинуть камень", "Девичья поклажа - поклажа соли".

  С первого раза отец девушки не дает согласия. "Дверь невесты - дверь шаха. Я должен посоветоваться с дочерью, ее матерью, близкими родственниками, затем дать вам окончательный ответ", - говорит он.
  Когда спрашивают мнение девушки, она молчит. Говорят молчание - знак согласия. Однако окончательного согласия не дают. Согласие дается на большом сватовстве. Потому что главные слова должны сказать главные люди в роду.


  Kiçik elçilik

  Adətə görə əvvəl iki qadın – oğul anası, yaxın qohumlarından biri elçi gedər. Çünki həmişə analar qızın ürəyindəkiləri bilərdi. Elə ki, qadınlar razılığa gəldi, ailənin şah damarı sayılan atalar görüşməli idi. Oğlan atası üç nəfər hörmətli şəxslə qız evinə gedər. Elçi gedənlər öz hərəkəti, davranışı ilə qız evinə bildirir ki, elçiliyə gəlib.
  “Elçiliyə gecə getməzlər”.
  “Elçilərin qarşısına qoyulan çay içilməz”.
  Elçilikdə deyirlər “qız ağacı qoz ağacı, hər gələn bir daş atar”, “qız yükü duz yükü”.
  Qız atası elə birinci elçilikdən razılığa gəlmir. “Qız qapısı, şah qapısı”. Bir qızla, anası ilə, yaxın qohum - əqrəbə ilə məsləhətləşim, sonra qəti fikirimizi sizə bildirərik, deyir.
  Qızın rəyi soruşulanda həmişə qız susar. Susmaqsa razılıq əlamətidir, - deyərlər. Ancaq yenə qəti söz deyilməzdi. Böyük elçiliyə razılıq verilərdi. Çünki əsas sözü böyüklər, ağsaqqallar deməli idi.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik

  Сватовство.

  Отец жениха приглашает в дом близких людей - своих братьев, братьев жены и других родственников.
  Посоветовавшись с ними, принимает общее решение о сватовстве.
  Сестра или невестка жениха встречаются с девушкой, узнают ее мнение. Затем, придя к матери ее, говорят: "Мы придем к вам такого-то числа на сватовство". Мать невесты передает эту новость своим домашним. Зовут домой близких родственников. Они советуются, затем, придя к согласию, интересуются мнением девушки. Мнение девушки спрашивает близкий ей человек: сестра, невестки, мать или близкая подруга. Обычно девушка выражает свое согласие фразой: "Как вы скажите".
  Сваты приходят в назначенный день. После общих разговоров они открывают цель своего визита.
  Если сторона девушки не согласна, им отвечают отказом. Если согласна, то говорят: "Дайте нам подумать, посоветоваться, придти к согласию, сегодня же вы наши гости".
  Через некоторое время родственники жениха снова во второй раз приходят в дом девушки. И снова они заранее предупреждают: "мы собираемся к вам".
  В этот раз родственники девушки дают свое согласие. Заранее приглашают близких родственников, соседей.
  Сваты приходят. Их сажают во главе стола. Родственники девушки тоже рассаживаются. Здесь присутствуют как мужчины, так и женщины. Все, кроме матери невесты. Она заходит в комнату, но не садится.
  Через некоторое время после общих разговоров один из родственников жениха подводит разговор к основной теме. Обращаясь к родственникам невесты, он спрашивает их: "Теперь, что вы скажите, каково ваше окончательное решение?".
  Обычно ответ дает один из дядей невесты, после слов: "Ну, раз вы открыли нашу дверь; мы давно знакомы и пр.", он говорит: "Пусть будут счастливы" или "Пусть благословит их Аллах".
  Сидящие за столом говорят: "Аминь". Новые родственники поздравляют друг друга.
  Сестра или невестка девушки приносит чай. Все пьют "сладкий чай". Иногда подают обед. После того, как сваты ушли, сестра или невестка идут к подруге невесты. Потому, что во время сватовства девушка не бывает дома. Они поздравляют девушку и проводят ее домой. Дома, когда ее поздравляют братья, родители, обычно она плачет.

  E l ç i l i k

  Ata ailəyə yaxın olan adamları - əmini, dayını və başqa qohumları evə dəvət edir. Məsləhətləşdikdən sonra “elçi” getməyi qərara alardılar.
  Oğlanın bacısı və ya gəlinləri qızı görüb, bir də ağzını “arayırdı”. Qızın razı olduğunu görəndə öz fikirlərini ona deyirlər. Sonra qızın anasının yanına gəlib eyhamla bildirirlər ki, “bəs filan gün sizə gəlirik, elçiliyə”.
  Qızın anasıda evdəkiləri bundan xəbərdar edir. Yaxın qohumlardan evə çağırırlar. Məsləhətləşdikdən sonra əgər öz aralarında razılığa gəlirlərsə, qızın da fikirini öyrənirlər. Bunu da qıza yaxın olan bacı, gəlin, ana və ya rəfiqəsi soruşur. Qız razı olduğunu bildirmək üçün həmişə : “özünüz bilərsiz” deyir.
  Təyin olunmuş gündə elçilər gəlir. Uzun söhbətdən sonra mətləbi açıb deyirlər. Əgər qız tərəf razı deyilsə, rədd cavab verir. Bu söz daha dəyişilmir. Əgər razıdırsa deyir ki, “qoy bir fikirləşək, götür -qoy edək məsləhətləşək, sonra qərara gələrik. İndi isə qonağımızsınız”.
  Oğlan evi aradan bir müddət keçdikdən sonra yenidən, ikinci dəfə elçiliyə gəlir. Yenədə əvvəldən qız tərəfi xəbərdar edirlər ki, “sizə gəlirik”.
  Qız evi bu dəfə hazırlıqlı olur. Qonum – qonşudan da ağsaqqal, ağbirçək dəvət edirlər.
  Oğlanın elçiləri gəlir. Onları yuxarı başa keçirirlər. Qız tərəf də əyləşir. Bu məclisdə həm qadınlar, həm də kişilər iştirak edir. Təkcə qızın anasından başqa. O da otağa girib çıxır, ancaq onlarla oturmur.
  Bir qədər söhbətdən sonra oğlan tərəfdən bir nəfər mətləbi gətirir əsas məsələnin üstünə. Qız tərəfə üzünü tutub, soruşur ki: “ hə, indi sizin son sözünüz nədir?” Qız tərəfdən də əmisindən, dayısından biri bir qədər yüngülcə minnətdən / daha qapımıza gəlmisiz, duz-çörək kəsmişik və s./ sonra “Allah mübarək eləsin”, “Xoşbəxt olsunlar” deyir. Oturanlar da birağızdan “Amin” söyləyirlər. Yeni qohumlar bir-birlərini təbrik edirlər.
  Qızın bacısı və ya gəlinləri çay gətirir. Hamı “şirin çay” içir. Bundan sonra bəzən yemək də verirlər. Elçilər gedəndən sonra qızın bacısı və ya gəlinləri “gəlinin” “bacılığı”gilə yollanırlar. Çünki elçi gələndə qız evdə oturmaz. Onlar qıza mübarək deyir və evə gətirirlər. Evdə qızı qardaşları, ata-anası təbrik edəndə o, həmişə ağlayır.

  Маленькое обручение.

  После сватовства и получения согласия в течение месяца родственники жениха приходят в дом невесты для маленького обручения.
  Как всегда, заранее оповещают родителей невесты. На маленькое обручение собирается 25-30 человек: в основном это подруги невесты, ее ровесницы. Они садятся вокруг невесты.
  Приходят родственники жениха, приносят с собой кольцо, платок и сладости.
  Сестра жениха, его брат, невестка или отец надевают кольцо на палец невесты, накидывают платок на ее плечи, затем дает надкусить что-то из сладостей невесте, а вторую половину относит жениху.
  Затем начинается праздничное застолье, веселье. Стол сладкий.
  После ухода родственников жениха начинается девичник. Невеста по очереди кладет правую руку на голову незамужних подружек, дает им примерить свое кольцо. Говорят, кто из них первый примерит кольцо, та первой и замуж выйдет.
  Затем подружки расходятся, они несут с собой сладости. Ложась спать, они кладут себе под подушку две одинаковые сладости. Говорят, тогда во сне можно увидеть суженного.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik

  Большое обручение.

  Через несколько месяцев отмечается большое обручение. К нему сторона жениха готовится заранее.
  На обручение покупают и приносят все нужное для невесты. Все кроме обуви. Ее через некоторое время приносит в дом невесты свекровь.
  Очень часто расходы на обручение берет на себя дом жениха. Они посылают в дом невесты мясо, масло, муку, зелень и все нужное из продуктов, кроме лука. Говорят, лук к горечи.
  Подарки в дом невесты приносятся на подносах и в чемоданах, украшенных красными лентами.
  После окончания празднества и ухода гостей, близкие собираются вокруг невесты. Им показывают подарки, они поздравляют невесту.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik
  Bəlgədən bir neçə ay sonra böyük nişan gətirirlər. Buna oğlan tərəf çoxdan hazırlaşmış olur. Nişanda qız üçün hər nə lazımdır alıb gətirirlər. Təkcə ayaqqabıdan başqa. Deyirlər ki, ayaqqabı darlıqdır. Onu da alırlar. Ara günlərdə qaynana qızın yanına gələndə gətirir.
  Nişanda bütün xərci çox vaxt oğlan evi göndərir. Ət, yağ, un, düyü, göyərti, bir sözlə, soğandan başqa hər şey.

  Ответный визит.

  Приблизительно через 2-3 месяца после обручения возвращают подносы. Для этого эти подносы украшаются. Один поднос готовится для жениха. На второй поднос кладутся подарки для мужчин: сорочки и пр. Третий поднос предназначен женщинам: здесь духи, отрезы, шали и прочее. На остальные подносы кладутся сладости, испеченные дома.
  Дом жениха оповещается заранее.
  Здесь заранее готовятся к приему гостей, зовут пять-шесть близких родственниц, накрывают стол.
  Со стороны невесты приходят пять-шесть близких родственниц - сестры, тети, невестки и другие.
  В конце перед уходом кто-то из пришедших открывает подносы и говорит, какие подарки кому из родственников невесты предназначены. Мать невесты благодарит их. Часть принесенных сладостей она раздает родственникам и соседям. Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik

  Праздничные подарки.

  До свадьбы к каждому празднику невесте приносят праздничные подарки. Особенно интересно и радостно проходит поздравление с праздником Новруз. В дом невесты с подарками приходят или вечером в последний вторник или в день праздника. Приносят платье, платок (что-то из них должно быть красного цвета), какую-либо драгоценность и барашка с выкрашенными хной рогами. Кроме этого на подносах приносятся пахлава, шекербура, гаттама и прочие национальные сладости, орехи, хурма и другие фрукты, а также семени (проросшие зерна пшеницы), украшенные свечками, корзинки. Невесте приносят хну и окрашивают ею руки, ноги, волосы.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik

  Предсвадебный разговор.

  Отец жениха оповещает родителей невесты: "В такой-то день будьте дома, мы придем к вам на переговоры". Обычно о свадьбе договариваются мужчины. Со стороны жениха присутствуют отец, дядя, брат или другие близкие родственники. Принимают участие также отцы подруги невесты и друга жениха. Здесь назначается день свадьбы. Договариваются, кто будет вести свадьбу, какие музыканты будут играть на ней. Свадебные расходы берет на себя сторона жениха. Иногда родители невесты отказываются от этого. Однако родители жениха все же стараются помочь или могут взять на себя хоть какие-то расходы по свадьбе невесты.
  После того, как стороны приходят к согласию, они расходятся с добрыми пожеланиями.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik

  Приданое.

  За 2-3 дня до свадьбы в дом жениха прибывает приданое невесты. Приданое привозят братья невесты, ее двоюродные братья, друзья жениха. Мать жениха одаривает брата невесты. Затем сестра невесты и одна-две близкие родственницы наводят порядок, расставляют приданое, украшают дом. После этого на некоторые из вещей невесты привязывают красные ленты. Свекровь преподносит им подарки.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik

  Toydan iki – üç gün əvvəl gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası oğlanları, bəyin dostları və “qardaşlığı” gətirirlər. Ana gəlinin cehizini düşürmək üçün gəlinin qardaşına nəmər verir.


  Приготовление Фетира.

  За несколько дней в доме невесты начинаются приготовления к свадьбе. С утра женщины принимаются печь фетир (сдобные лепешки). Девушки помогают им.
  Приходят родственницы жениха во главе с его матерью. Они приносят подарки женщинам. Вечером в доме невесты режут барана. Молодежь жарит шашлык, готовит хаш.
  Готовится помещение для свадьбы. Расставляются столы и стулья. Свадебное помещение украшается коврами. Идут приготовления к завтрашнему дню.

  Приготовление хлеба.

  Хлеб к свадьбе печется заранее. За 3 дня до свадьбы близкие родственницы собираются в доме жениха или невесты. Готовится тесто, его разделывают, раскатывают и пекут лаваши и юху. Первый испеченный хлеб дают хозяйке дома - матери жениха или невесты.
  "Пусть всегда в вашем доме будет благоденствие, пусть ваш хлеб будет горячий", - говорят ей.
  Сватовство в Азербайджане / Azerbaycanda Elchilik


  azerbaycanda elchilik, toy eneneleri, milli toy, milli nigay, Azerbaycan, Azerbaijan, Great Azerbaijan, Great, Азербайджанцы, Интересное, Dunya Azerbaycanlilari, Azerbaycan diasporasi, Азербайджан, Известные азербайджанцы, Великие Азербайджанцы
  Похожие новостиПолезные советы
Здоровье и Красота


Мужской и Женский мир
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook