Great.az
» » Багиров Мир Джафар Аббасович Mircəfər Bağırov
» » Багиров Мир Джафар Аббасович Mircəfər Bağırov

  Багиров Мир Джафар Аббасович Mircəfər Bağırov


  Mircəfər Bağırov

  Bağırov Mircəfər Abbas oğlu (17 sentyabr 1896, Quba - 26 may 1956, Bakı) — Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası MK-nın I katibi (1933 - 12 iyul 1953), Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri (oktyabr 1932 - dekabr 1933; aprel-iyul 1953), general-polkovnik.

  Bağırov Mir Cəfər Abbas oğlu 1895-ci il sentyabr ayının 17-də Bakı quberniyasının Quba şəhərində anadan olmuşdur. Quba şəhərində 4 sinif, Petrovsk şəhərində 2 illik pedaqoji kurs bitirmiş, 1915-ci ildən sonra Xudat stansiyasındakı kənd məktəbində müəllim işləyir və elə o vaxtdan etibarən inqilabi işə qoşulur. Sonralar Qubaya gəlib ibtidai məktəbdə müdirlik edir.

  1917-ci ilə qədərki müddət M.C.Bağırovun fəaliyyətinin ən mürəkkəb dövrüdür. Fevral burjua-demokratik inqilabına qədər, istərsə də sonra hansı partiyalara üzv olduğu barədə məlumat yoxdur.

  1918-ci ildə M.C.Bağırov artıq Bakıda fəaliyyət göstərirdi. M.C.Bağırov Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Qızıl Orduda müxtəlif rəhbər vəzifələrində işləyir, vətəndaş müharibəsi cəbhələrində vuruşur. Və onun ideya-mənəvi xarakterinin formalaşmasında fəaliyyətinin həmin dövrü əsas rol oynayır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra M.C.Bağırov Qarabağa vilayət İnqilab Komitəsinin sədr müavini və hərbi İnqilab Şurasının müvəkkili göndərilir.

  1918-ci ildən 1921-ci ilədək Qızıl orduda müxtəlif siyasi rəhbər vəzifələrdə - alay komandiri, Azərbaycan diviziyasının hərbi komissarı, Rusiya hərbi dairəsi Qafqaz Korpusunun təlimatçısı, Azərbaycan diviziyası inqilab tribunasının və səyyar sessiyasının sədri işləmişdir.

  1921-ci il fevral ayının 21-dən 1927-ci il may ayının 22-nə qədər və 1929-cu il dekabr ayının 7-dən 1930-cu il avqust ayının 6-na qədər Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanlarına rəhbərlik etmiş, 1927-1929-cu illərdə Zaqafqaziya Su Təchizatı İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır.

  1932-ci ildə Azərbaycan SSR XKS-nin sədri, 1933-cü ildən 1953-cü ilə qədər Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifələrində işləmişdir.

  1953-cü ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-nin Bürosu onu Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsinə təsdiq etmiş, qısa müddət müvafiq vəzifədə çalışdıqdan sonra, respublikadan xaricə təsərrüfat xarakterli işə göndərilmişdir.

  1954-cü ildə M.C.Bağırov həbs olunmuş və 1956-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyası tərəfindən güllələnmə cəzasına məhkum edilmişdir.

  1956-cı ildə mühakimə zamanı M.C.Bağırov özü barədə ölüm qərarını özü çıxardı, 17 dəqiqəlik son sözündə dedi ki, məni çarmıxa çəkib balta ilə doğramaq lazımdır... Əfv olunmaq üçün ərizə də vermədi. Amma obyektiv baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, onun hakimiyyəti dövründə azərbaycanlı müasir ziyalı ordusu yarandı.

  37-38-ci illərdə xalq düşməni kimi ifşa olunub güllələnmişlərin sırasında Ruhulla Axundov, Mikayıl Müşfiq, Əhməd Cavad, Hüseyn Cavid, Əliheydər Qarayev, Qəzənfər Musabəyov, Dadaş Bünyadzadə, Sultan Məcid Əfəndiyev, Ayna Sultanova, Hüseyn Rəhmanov, Həmid Sultanov, Məmməd Cuvarlı, Aleksandr Serebrovski, Vladimir Polonskoqo, Həmid Sultanov, Mixail Nikitin, İsa Dövlətov, Hüseyn Rəhmanov, Mixail Barinov və b. var idi.

  Источник: _Adam.az

  Мир Джафар Аббасович Баги́ров (азерб. Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov, 5 сентября (17 сентября) 1895, Куба, Азербайджан — 26 мая 1956, Баку, Азербайджанская ССР) — советский и азербайджанский партийный и государственный деятель, руководитель органов госбезопасности Азербайджана (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), народный комиссар внутренних дел Азербайжанской ССР (1921—1927), Председатель Совета Народный Комиссаров Азербайджанской ССР (1932—1933), 1-й секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР (1933—1953), Председатель Совета Министров Азербайджанской ССР (1953), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1953), депутат Верховного Совета СССР 1 и 3-го созывов.


  Ранние годы
  Мир Джафар Багиров родился 5 сентября (17 сентября) 1895 года в городе Кубе Кубинского уезда в крестьянской семье. Работал учителем сельской школы. В 1917 году он вступил в ВКП(б) и тогда же стал заместителем председателя Кубинского Революционного комитета. С 1918 года Багиров участвовал в коммунистической деятельности в Закавказье, тогда же познакомился с А. И. Микояном и подружился с Л. П. Берия. В 1919 году под руководством Кирова он участвовал в подавлении Астраханского восстания. Вернулся в Азербайджан после установления там советской власти. В 1920 году заместитель председателя Революционного комитета Карабахской области, затем военком Азербайджанской стрелковой дивизии, председатель Военного трибунала Азербайджанской стрелковой дивизии и заместитель председателя Военного трибунала 11-й армии.
  10 февраля 1921 года Мир Джафар Багиров был назначен председателем ЧК Азербайджанской ССР, а [[7 сентября] 1926 года — председателем ГПУ Азербайджанской ССР, оставаясь в этой должности до 22 мая 1927 года. Одновременно он являлся наркомом внутренних дел Азербайджана и заместителем Председателя СНК Азербайджанской ССР. В мае 1927 года Багиров занял должность начальника Закавказского управления водного хозяйства[2]. В письме к Молотову от 21 августа 1929 года Сталин пишет:
  Багирова (несмотря на его грехи в прошлом) придётся утвердить предчека Азер[байджана]: сейчас он единственный человек, который сумеет справиться с поднявшими голову мусаватистами и иттихадистами в Азербайджанской деревне. Дело это серьёзное, и здесь шутить нельзя.
  7 сентября того же года Мир Джафар Багиров был назначен председателем ГПУ Азербайджанской ССР. На заседании партколлегии ЦКК ВКП(б) 24 сентября, рассматривавшем вопрос об руководящих работниках Азербайджанской партийной организации, отмечено:
  Указать тов. Багирову, что он не принял мер против недопустимых мер расправы в органах ГПУ в 1924 г., предупредив его, что при повторении таких случаев в аппарате ГПУ он будет нести всю ответственность как председатель Азербайджанского ГПУ.
  В октябре 1932 года Багиров возглавил Совет Народных Комиссаров Азербайджанской ССР, а в декабре 1933 года стал 1-м секретарь Бакинского городского комитета КП(б) Азербайджана

  Правитель Азербайджана

  15 декабря 1933 года Багирова избрали 1-м секретарём ЦК КП Азербайджанской ССР. 10 февраля 1934 года он стал кандидатом в члены ЦК ВКП(б), а 12 октября 1937 года постановлением пленума ЦК ВКП(б) был переведён из кандидатов в члены ЦК ВКП(б). На I сессии Верховного Совета СССР в январе 1938 года, при формирование нового правительства СССР на основе конституции 1936 года, Багиров подверг резкой критике деятельность тогдашнего наркома юстиции Николая Крыленко, в результате чего тот не вошёл в состав нового правительства. К 1940 году примерно 70 тыс. азербайджанцев погибли в результате чисток, осуществляемых Багировым. Интеллигенция была сломлена и ликвидирована как общественная сила, «старая гвардия» коммунистов также была уничтожена.
  В 1941—1946, когда советские войска заняли Иранский Азербайджан и установили там просоветское правительство, насаждал там собственный мини-культ личности как «объединителя Азербайджана» . Багиров оказал заметное влияние на советскую историографию Кавказской войны XIX века. В одной из своих статей он написал, что вступление Кавказа в состав России было добровольным и имело прогрессивное значение, тогда как имам Шамиль был иностранным шпионом. Вскоре это мнение стало главенствовать, хотя до этого господствовало прямо противоположное.

  Падение и смерть
  5 марта 1953 года было объявлено о смерти И.В. Сталина. В тот же день постановлением Совместного заседания Пленума ЦК КПСС, СМ СССР, Президиума Верховного Совета СССР Мир Джафар Багиров стал кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. Смерть Сталина ознаменовало собой конец сталинской эпохи, а вслед за ней падение Багирова и Берия. 6 апреля постановлением IV-го пленума ЦК КП Азербайджана Багиров был освобождён от должности Первого Секретаря ЦК Компартии республики и назначен председателем Совета Министров Азербайджанской ССР.
  26 июня Берию пригласили на заседание Президиума КПСС и там арестовали. 2—7 июля состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором обсуждался вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия». На пленуме Багиров выступил с критикой в адрес Берия, заявив: «Берия — это хамелеон, злейший враг нашей партии, нашего народа». Однако это не спасло его. 7 июля постановлением пленума ЦК КПСС Багиров был выведен из состава ЦК КПСС и в тот же день опросом выведен из кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС. В октябре его назначили заместителем начальника объединения «Куйбышевнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР.
  13 марта 1954 года решением КПК при ЦК КПСС Мир Джафар Багиров был исключён из партии и арестован. 7 мая 1956 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к смертной казни за нарушения социалистической законности как сообщника Л.П. Берия. Он подал прошении о помиловании, но 12 мая Президиум Верховного Совета СССР отклонил ходатайство о помиловании. 26 мая Мир Джафар Багиров был расстрелян в Баку.


  Семья

  В 1918 году Мир Джафар Багиров женился на русской медсестре Марии Сергеевой, а в 1919 году у них родился сын Владимир-Джахангир. Вскоре супруга умерла. Позднее Багиров женился на еврейке Евгении Михайловне Гельман, от брака с которой у него в 1932 году родился сын Джен.
  Старший сын Владимир окончил Ейскую военную авиационную школу пилотов и Ташкентское пехотное училище. С первых дней Великой Отвечественной войны он участвовал лётчиком-истребителем в воздушных боях под Москвой. 5 июня 1943 года в бою вблизи города Обоянь, отражая налёт на аэродром, Владимир сбил немецкий бомбардировщик Ю-88, но израсходовав весь запас боекомплекта, он в лобовой атаке таранил истребитель FW-190, в результате чего оба самолёта взорвались в воздухе. Младший сын Джен скончался в 1994 году, а его мать Евгения Багирова в 1997 году. Оба похоронены на Востряковском кладбище в Москве. Заслуженная артистка России и народная артистка Азербайджана пианистка Тамиллы Махмудовой, знавшая младшего сына Мир Джафара Багирова, рассказывает о нём:
  Джен окончил Московский авто­дорожный институт, аспирантуру, защитил кандидатскую диссерта­цию. Докторскую степень получил в 39 лет. Работал руководителем отдела в Госстандарте, одновре­менно являясь на протяжении многих лет профессором и предсе­дателем ГЭК в Университете дружбы народов им. Лумумбы. Итогом его исследований и диссертаций стали его учебники, переведённые на три языка — английский, ис­панский, арабский.
  У него более 200 публикаций. Он являлся заместителем предсе­дателя международной организа­ции ИСО по стандартизации. На международных симпозиумах вы­ступал на английском языке, в ча­стности перед самой кончиной участвовал в международной кон­ференции по проблемам двигате­лей внутреннего сгорания в Венг­рии.
  Его не стало в 1994 году – умер, как жил: за рабочим столом в ин­ституте, ни к кому не обратившись за помощью....
  Он был настоящим патриотом, часто бывал в Баку и в районах ре­спублики. Трепетно относился к каждой весточке с родины. И, как настоящий патриот, завещал раз­веять свой прах на земле родины.
  Его жена исполнила его жела­ние: часть праха легла на Землю Азербайджана, а другая погребена на Востряковском кладбище в Москве.


  Официальная справка члена ЦК


  Багиров Мир Джафар Аббасович (05.(17).09. 1895— май 1956), член партии в 1917— 1954 гг., член ЦК В 1937— 1953 гг. (кандидат с 1934 г.), кандидат в члены Президиума ЦК 06.03— 07.07.53 г. Родился в г. Кубе Бакинской губернии. Азербайджанец. Окончил начальное училище и педагогические курсы, в 1932 г.— курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). С 1918 г. на военно-политической работе, В 1921— 1930 гг. преде. Азербайджанской ЧК, ГПУ, нарком внутренних дел и зам. Предс. СНК Азербайджанской ССР (с перерывом в 1927—1929 гг., когда был на хозяйственной работе). С 1932 г. отв. инструктор ЦК ВКП(б), Предс. СНК Азербайджанской ССР. В 1933— 1953 гг. первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана и Бакинского горкома партии, одновременно в апреле — августе 1953 г. Предс. Совмина Азербайджанской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 1—3 созывов. На июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС выведен из состава ЦК, в марте 1954 г. решением КПК при ЦК КПСС исключен из партии. Военной коллегией Верховного суда СССР 26 апреля 1956 г. приговорен к расстрелу, 7 мая 1956 г. Президиум ЦК КПСС согласился с этим решением, 12 мая 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР отклонил ходатайство о помиловании. Расстрелян в мае 1956 г.

  Известия ЦК КПСС, 7 (306) июнь 1990

  Багиров Мир Джафар Аббасович (5.9.1896, Куба Бакинской губернии - 7.5.1956, Баку), партийный деятель, один из руководителей органов государственной безопасности. Сын крестьянина. Образование получил на педагогических курсах и курсах марксизма-ленинизма (1932). Работал учителем средней школы. В марте 1917 вступил в РСДРП(б). В 1917 зам. пред. Кубинского ревкома. В 1918-20 служил на политических постах в армии. В 1919 участвовал в подавлении Астраханского восстания. В 1920 зам. пред. ревкома Карабахской области, комиссар и пред. Верховного трибунала Азербайджанского ревкома, зам. пред. военного трибунала 11-й армии. В 1921-27 прел. Азербайджанской ЧК (ГПУ), нарком внутренних дел и зам. пред. СНК Азербайджанской ccp. В 1927-29 пред. правления Закавказского сельскосоюза. В 1929-30 пред. Азербайджанского ГПУ. Под его руководством начинал свою карьеру Л.П. Берия. Сначала Багиров покровительствовал ему, а после того как Берия сделал головокружительную карьеру, он в свою очередь стал продвигать и оказывать поддержку Б. На протяжении почти 15 лет Багиров всегда считался "человеком Берии". В 1932-33 ответственный инструктор ЦК ВКП(б), пред. СНК АзССР. С 1933 занимал пост 1-го секретаря ЦК КП Азербайджана и Бакинского горкома партии. 20 лет Багиров являлся безраздельным властителем республики, которая при поддержке Берии стала его вотчиной. Руководил развертыванием массовых репрессий в 1936-38, а затем и во время и после Великой Отечественной войны. С 1934 кандидат в члены, в 1939-53 член ЦК партии. С 1937 депутат Верховного Совета СССР. Автор книги "Из истории большевистских организаций Баку и Азербайджана", в которой сильно преувеличена роль И.В. Сталина. Во время Великой Отечественной войны член Военного совета Закавказского фронта. После смерти Сталина Багиров, как пользующийся неограниченным доверием Берии, 6.3.1953 стал кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, а с апр. по июль 1953 также возглавлял Совет министров АзССР. После падения Берии Б., выступая на июльском Пленуме ЦК, заявил: "Берия - это хамелеон, злейший враг нашей партии, нашего народа". Но это ему не помогло, и на пленуме Багирова обвинили в том, что он пользовался покровительством Берии.

  07.07.1953 он был выведен из состава ЦК и Президиума, снят с поста 1-го секретаря ЦК КП Азербайджана и в окт. 1953 переведен на незначительную должность зам. нач. объединения "Куйбышевнефть" по кадрам.

  13.03.1954 исключен из КПСС и арестован. Как сообщник Берии 07.05.1956 на процессе в Баку Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен "за нарушения социалистической законности" к смертной казни.

  12.05.1956 прошение о помиловании отклонено. Расстрелян.

  Вместе с Багировым по процессу проходили бывший зам. наркома внутренних дел Азербайджана Т.М. Борщев, нарком (министр) внутренних дел Дагестана Р.А. Маркарьян, наркомы внутренних дел Армении и Азербайджана X.И. Григорьян, А.С. Атакишев и С.Ф. Емельянов; Емельянов и Атакишев получили по 25 лет, а остальные расстреляны.

  Использованы материалы из кн.: Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000


  Похожие новостиПолезные советы
Здоровье и Красота


Мужской и Женский мир
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook